KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020
 
Kế hoạch giảng dạy 2018-2019
Kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019
 
Thời Khóa biểu năm học 2017-2018
Thời Khóa biểu năm học 2017-2018 Theo Giáo viên chủ nhiệm
 
Kế hoạch giảng dạy 2017-2018
Kế hoạch giảng dạy 2017-2018
 
Thông báo thay đổi lịch giảng, lịch học (từ ngày 20 tháng 6 năm 2017 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017)
Thông báo thay đổi lịch học các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học (từ ngày 20 tháng 6 năm 2017 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017)
 
Thời khóa biểu năm học 2016-2017
Theo Giáo viên chủ nhiệm
 
Kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017
Hình thức vừa làm vừa học