Kế hoạch giảng dạy 2018-2019

Đăng vào 10/07/2018 00:00

Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019

Theo tổ bộ môn: Xem: tại đây

Theo GVCN:

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: Xem: Tại đây

- Nguyễn Thị Huyên: Xem: Tại đây

- Nguyễn Hồng Nhung: Xem: Tại đây

- Phạm Thị Thu Thủy: Xem: Tại đây

- Đặng Thị Hồng Thái: Xem: Tại đây

- Doãn Văn Tuân: Xem: Tại đây