Thời Khóa biểu năm học 2017-2018

Đăng vào 20/06/2017 00:00

Thời Khóa biểu năm học 2017-2018
Theo Giáo viên chủ nhiệm

Lưu ý: Thời khóa biểu có thể có sự thay đổi. Đề nghị người xem kiểm tra lại thường xuyên hoặc liên hệ với GVCN để biết thêm chi tiết

1. GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Xem: Tại đây

2. GVCN: Lê Văn Chấp

Xem: Tại đây

3. GVCN: Nguyễn Thị Huyên

Xem: Tại đây

4. GVCN: Nguyễn Hồng Nhung

Xem: Tại đây

5. GVCN: Đặng Thị Hồng Thái

Xem: Tại đây

7. GVCN: Phạm Thị Thu Thủy

Xem: Tại đây

8. GVCN: Doãn Văn Tuân

Xem: Tại đây